۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

این تنفیذ و آن تنفیذ، هر دو تاریخی

قبل از ظهر، عظمی( خ.ر) در حضور کودتاگران، ا.ن را تنفیذ کرد. بعد از ظهر، ملت ایران در پیشگاه تاریخ، موسوی را تنفیذ خواهد کرد. هر دو در تاریخ خواهند ماند. اما قضاوت آیندگان از یکی به عنوان برگه شومی از تاریخ ذکر خواهند کرد و از آن دیگری به عنوان افتخار ایران. همه باید در این لحظه تاریخی سهیم باشیم. تنفیذی که در طول تاریخ فقط یکبار به این شکل و وسعت برگزار خواهد شد. فرصت را غنیمت بدارید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر